ឥឡូវនេះអ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជារបស់ខ្មែរ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណតាមរយៈ Facebook Messenger។

ទំហំកម្ចីចាប់ពី $100-$10,000  រយៈពេលចាប់ពី 1-36 ខែ
កម្ចីដាក់ទ្រព្យធានា គិតអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 1.3% ក្នុងមួយខែ ហើយកម្រៃសេវាអនុម័តកម្ចីគឺ 1.3%
កម្ចីគ្មានទ្រព្យធានា រហូតដល់ $1,000 គិតអត្រាការប្រាក់ 1.5% ក្នុងមួយខែ ហើយកម្រៃសេវាអនុម័តកម្ចីគឺ 3%